Privacy Policy


PRIVACY VERKLARING

 

Over ons privacybeleid

 

Panterstore geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren van (en het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig  om met de informatie die wij over u hebben. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website, software en sociale media van Panterstore.  

 

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/03/2020.
Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruik van de webshop bij het plaatsen van onder andere bestellingen, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of  waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te  verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij onder andere de volgende gegevens verzamelen:

- NAW gegevens; - E-mailadres; - Telefoonnummer; - Betalingsgegevens;

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze klanten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag  is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden: - Het aanmaken van uw bestelling en verzending.

Webhosting

Onze website is ontwikkeld met software van Shoppify, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor een andere partij. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Onze webhosting partij heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden,  zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

 

Onze webhosting hanteert de wettelijke normen omtrent het maken van passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

E-mail en mailinglijsten

Onze website maakt gebruik van een externe partij die het e-mailverkeer, afkomstig van alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van deze aanbieder. De uitvoering en het beheer zal gedaan worden door onze eigen medewerkers. Uw naam en mailadres zal nooit voor eigen doeleinden gebruikt worden.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om  - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. 

 

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Panterstore op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.  In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen,  maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons bidet daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw klantprofiel totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke, administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus, voor zolang de toepasselijke termijn loopt, bewaren.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien.  U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u, op het bij ons bekende e-mailadres, een bevestiging dat  de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze  contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen  een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de  gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

Contactgegevens

Panterstore

T +31(6) 420 343 81
E info@panterstore.nl

Vraag naar de contactpersoon voor privacy zaken

Disclaimer

Panterstore stelt het op prijs dat u een bezoek brengt aan haar internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, is de informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright

Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm,  zoals teksten of afbeeldingen, mag niet worden gewijzigd,  gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder  vooraf verkregen schriftelijke toestemming.